Symposium Administrative Support

Margarida Filipe: margarida.filipe@ipleiria.pt  
 
Mauro Sousa: mauro.sousa@ipleiria.pt